• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Phao Cứu Sinh

Phao bè Coposite

 

 

* Phao bè 04 người Coposite: 

- Chiều dài 1000mm.

- Chiều cao 220mm.

* Phao bè 06 người Coposite: 

- Chiều dài 1200mm.

- Chiều cao 220mm.

* Phao bè 08 người Coposite:

- Chiều dài 1400mm.

- Chiều cao 250mm.

* Phao bè 12 người Coposite: 

- Chiều dài 1400mm.

- Chiều cao 250mm.

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương